Regulamin Sklepu

 

 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego, działającego pod adresem: sekretslimaka.com, prowadzonego przez Elamor Monika Maleszak z siedzibą w Otwocku ul.Kwiatowa 24a,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; początek działalności 28.11.2018 rok; NIP: 564-148-00-77, REGON: 381902374

Postanowienia ogólne

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem sekretslimaka.com; regulamin ten obowiązuje sprzedawcę oraz wszystkich klientów korzystających z usług tego sklepu.

2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma firma Elamor Monika Malesza z siedzibą w Otwocku ul.Kwiatowa 24a zwana dalej Sprzedawcą.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego sekretslimaka.com jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

6. Ceny podane na stronie sklepu sekretslimaka.com podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Kupujący może składać zamówienie w naszym sklepie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę na stronie www.sekretslimaka.com.

8. Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

9. wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nie przestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o właścicielu sklepu sekretslimaka.com

Firma: Elamor Monika Malesza

05-400 Otwock ul.Kwiatowa 24a

telefon:  +48 609087288

NIP:5641480077,   REGON: 381902374

Santander Bank

nr. konta: 57 1090 2590 0000 0001 5705 9334

 

Definicje

czas realizacji zamówienia-czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż przy odbiorze).

dni robocze–wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

hasło–unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

klient–osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną nabywającą produkty za pośrednictwem sklepu internetowego sekretslimaka.com

kupujący-Klient i Konsument łącznie

konto Klienta–oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.

koszyk–element sklepu internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

koszty dostarczenia towaru–rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

login–identyfikator Klienta w serwisie– szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

newsletter–informacja handlowa dotycząca promocji, nowości oraz zmian wprowadzanych w sklepie.

osoba upoważniona–Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

produkt-każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu sekretslimaka.com

użytkownik-każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego sekretslimaka.com

serwis–serwis internetowy Sekret ślimaka  działający pod adresem: www.sekretslimaka.com

sklep internetowy–platforma funkcjonująca w ramach serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na towary dostępne w sklepie

towar-każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu sekretslimaka.com

zamówienie zagraniczne-zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej,poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Przyjmowanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

3. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Informacje dotyczące produktów w sklepie sekretslimaka.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Poprzez wypełnienie formularza zamówień lub telefonicznie Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

5. Prezentowane na stronach zdjęcia mają charakter informacyjny. Bardzo staraliśmy się, aby ich jakość była wysoka i wierna z oryginałem, jednak mogą występować niewielkie różnice w kolorze, dlatego też prosimy o czytanie opisów.

 

Rejestracja w serwisie

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a. dokonaniu rejestracji w serewisie;

b. dokonaniu aktywacji konta;

c. zalogowanie w serwisie przy użyciu Loginu i Hasła;

Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

 

Warunki składania zamówień w sklepie internetowym

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:

a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;

b. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu–dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. 

6. Sklep potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w dniu złożenia zamówienia.

7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.1

 

Zawarcie umowy sprzedaży, ceny, płatności

1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. ( nie dotyczu umów zawartych, w trakcie realizcji)

5. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

6. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. opłata przy odbiorze - zapłata następuje gotówką, ( nie dotyczy wysyłek zagranicznych)

b. karta kredytowa/ePrzelew - zapłata realizowana przez "Payu.pl, "w czasie rzeczywistym

c. przekaz/przelew - na rachunek naszego sklepu Elamor Monika Malesza nr.konta: 57 1090 2590 0000 0001 5705 9334 w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

d. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal; 

7. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunktach "b","c" i "d", brak zapłaty za zamówiony towar w terminie  3 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność przy odbiorze jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

9. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

10. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

11. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

  

 Terminy realizacji zamówień

1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie, jeśli towar jest dostępny w sklepie (dostępność 24 godz.):

a. najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od momentu odnotowania wpłaty na koncie sklepu.

b. przy płatności "przy odbiorze" tego samego dnia (dzień roboczy), jeżeli zamówienie zostało złożone przed godz.13

2. Jeśli  produkt jest "na zamówienie"  informujemy klienta o terminie możliwej dostawy.

3. Przesyłka nadana Pocztą Polską dociera najczęściej w terminie dwóch dni roboczych.

4. przesyłka kurierska dociera zazwyczaj następnego dnia od jej nadania.

 

Sposób dostawy

1. Zamówiony towar  wysyłamy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD i Poczty Polskiej ( w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności i wartości zamówienia).

2. Klient może wybrać:

a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;

b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

3. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

4. Koszty dostawy, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia oraz w ZASADACH SPRZEDAŻY w kosztach dostawy, umieszczonych na stronie głównej sklepu internetowego.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dochowanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wcześniej wskazanym, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta, podając jednocześnie nowy, przewidywany czas realizacji zamówienia. 

6. Przesyłki zagraniczne  realizujemy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przy przesyłkach zagranicznych nie realizujemy płatności "przy odbiorze"

  

Zwrot zamawianego towaru

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),

 z zastrzeżeniem  art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

  Konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy sklepsekretslimaka@vp.pl, oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi,  jeśli zaistnieje wątpliwość, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez specjalistę gemmologa i jego pozytywną opinią.

4. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 14 dni od daty doręczenia towaru Klientowi.

5. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

7. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Elamor Monika Malesza może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

Szczególowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy wraz ze wzorem odstąpienia od umowy, znajdują się w ZASADACH SPRZEDAŻY- odstąpienie od umowy , umieszczonych na głównej stronie sklepu www.sekretslimaka.com oraz w poniższym linku:

http://sekretslimaka.com/strony/Odstapienie-od-umowy.html

 

Reklamacje


1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane:

a) na adres: 

Elamor Monika Malesza
05-400 Otwock
ul.Kwiatowa 24a

b) na adres e-mail: sklepsekretslimaka@vp.pl

3. W przypadku pojawienia się wad produktu, w celu zgłoszenia reklamacji,

należy wysłać reklamowany produkt na adres: 

Elamor Monika Malesza
05-400 Otwock
ul.Kwiatowa 24a

 z dopiskiem: REKLAMACJA- sklep internetowy.

4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.

5. W sprawach reklamacji można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 609087288 od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15 lub drogą e-mailową pod adresem: sklepsekretslimaka@vp.pl

W rubryce temat należy wpisać: REKLAMACJA TOWARU.

6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu do Sprzedawcy Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

7. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, jeśli będzie to niemożliwe (posiadamy pojedyncze egzemplarze niektórych produktów) nastąpi zwrot pieniędzy na rachunek bankowy podany przez Klienta.

8. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechanicznego) reklamacja nie będzie uwzględniona.

 

Uszkodzenia przesyłek

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powoływać na uprawniwnia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.

 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy widać ślady otwierania - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty polskiej oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się ze Sprzedawcą tj. sklepem sekretslimaka.com  pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

  

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Elamor Monika Malesza, z siedzibą ul.Kwiatowa 24a 05-400 Otwock.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością w postaci Newslettera sklepu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Klient jednocześnie zapewnia, że jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

 5. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

Postanowienia końcowe

1. niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014roku.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w sklepie internetowym.

4. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

5. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

 

                                    Regulamin Realizacji "Kart Upominkowych" 

             w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sekretslimaka.com

Elamor Monika Malesza z siedzibą
05-400 Otwock
ul.Kwiatowa 24a, 

 w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Karty Upominkowej ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

 

                                                             Paragraf 1

                                                      Przedmiot regulacji

1. Regulamin określa tryb realizacji "Kart Upominkowych", udostępnionych przez Elamor Monika Malesza na stronie sklepu internetowego działającego pod adresem www.sekretslimaka.com.

2. Karty Upominkowe oferowane są w nominałach 100zł, 150zł, 200zł, 250zł, 350zł, 450zł.

3. Karty Upominkowe posiadają datę ważności wpisaną odręcznie na każdej Karcie Upominkowej.

4. Karta Upominkowa może być użyta tylko jeden raz wyłącznie przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym www.sekretslimaka.com

5. Karta Upominkowa stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 

                                                       Paragraf 2

                                              Karta Upominkowa

1. Kartą Upominkową w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wystawiony przez Elamor Monika Malesza, wdług wzoru, który znajduje się na stronie sklepu internetowego www.sekretslimaka.com w kategorii "Karty Upominkowe" i posiada indywidualny kod rabatowy ,wpisany odręcznie dzięki, któremu można użyć Karty Upominkowej przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.sekretslimaka.com

 

                                                        Paragraf 3

                                              Zakup Karty Upominkowej

1. Zakup Karty Upominkowej następuje po cenie nominalnej, widocznej na Karcie Upominkowej.

2. Dokumentem potwierdzającym zakup karty upominkowej jest paragon lub faktura Vat, które zostają wystawione Klientowi w momencie zakupu Karty Upominkowej.

 

                                                      Paragraf 4

                             Ważność i unieważnienie Karty Upominkowej

1. Po dokonaniu zapłaty za Kartę Upominkową Klient otrzymuje niezwłocznie Kartę Upominkową o wartości nominalnej, wybranej w momencie zakupu przez Klienta Karty Upominkowej. Karta Upominkowa ważna jest 12 miesięcy od daty jej zakupu.

2. Unieważnienie Karty Upominkowej następuje:

1) automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Karty Upominkowej.

2) wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności, za Kartę Upominkową, zakupioną w sklepie internetowym www.sekretslimaka.com , o czas nie krótszy niż 3 dni.

 

                                                       Paragraf 5

                                    Realizacja Karty Upominkowej

Elamor Monika Malesza zobowiązuje się do zrealizowania Karty Upominkowej:

1) wyłącznie w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sekretslimaka.com;

2) przed upływem daty ważności Karty Upominkowej, wskazanej na druku Karty;

3) po aktualnej cenie brutto dostępnych towarów przy czym:

a) jeżeli cena brutto kupowanych towarów jest wyższa, niż wartość nomialna Karty Upominkowej Osoba realizująca Kartę Upominkową dopłaca różnicę w formach płatności dostępnych w sklepie www.sekretslimaka.com.

b) jeśli cena brutto kupowanych towarów jest niższa, niż wartość nominalna Karty Upominkowej Sekret Ślimaka Nie wydaje reszty.

 

                                                     Paragraf 6

                                                    Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Karty Upominkowej Klient powinien zgłosić niezwłocznie po wystąpieniu jakichkolwiek trudności, najlepiej telefonicznie pod numerami: +48 6090877288 lub mailowo: sklepsekretslimaka@vp.pl w celu jak najszybszego wyjaśnienia problemu.

 

                                                    Paragraf 7

                                          Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie głównej sklepu internetowego www.sekretslimaka.com

2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.